W niedzielę 17 grudnia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Terenowego PZK nr 31 w Rybniku, które wyłoniło nowe władze Oddziału na najbliższą czteroletnią kadencję.

Relacja na podstawie protokołu zebrania.

Już wcześniej ustępujący Zarząd przypomniał o nadchodzących wyborach, wskazał termin i miejsce obrad oraz przygotował projekt porządku obrad aby każdy członek Oddziału mógł przygotować się do udziału.

Po comiesięcznej giełdzie, uprawnieni członkowie Oddziału zebrali się w przygotowanej sali obrad. O godz. 10:00 w pierwszym planowanym terminie rozpoczęcia obrad dokonano sprawdzenia obecności członków Oddziału. W dniu zebrania składki członkowskie opłaciło 126 osób – na sali obrad pojawiło się 40 osób, członków Oddziału, co stanowiło 31,7% składu uprawnionych do głosowania. Wobec powyższego obrady zebrania rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 10:15.

Obecny Prezes Oddziału, Eugeniusz SQ9HZM powitał zgromadzonych uczestników zebrania oraz przybyłych gości: Prezesa Zarządu Głównego PZK Tadeusza Pamiętę SP9HQJ i członka Komisji rewizyjnej Górnośląskiego Oddziału Terenowego nr 29 PZK Piotra Stańka SP9TPZ. Minutą ciszy uczczono pamięć Koleżeństwa zmarłych w okresie mijającej kadencji zarządu.

Wystawiono kandydaturę Przewodniczącego zebrania i przedstawiono porządek obrad.

W głosowaniu przez aklamację dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, Eugeniusza SQ9HZM oraz przyjęto porządek obrad. Wybrano protokolanta zebrania, Henryka SQ9MZ.

Nastąpił wybór komisji zebrania. Wybrano członków Komisji mandatowej oraz Wyborczo–skrutacyjnej w osobach: Leszka SP9WZJ, Bogusława SQ9JJH, Szymona SQ9KRC, oraz Komisji Uchwał i Wniosków – Marzenę SQ9MPD, Janusza SP9UOP.

Ustępujące władze oddziałowe przedstawiły sprawozdania.

Prezes Eugeniusz SQ9HZM – zrelacjonował działalność zarządu Oddziału: uczestnictwo
w posiedzeniach gremiów PZK, w comiesięcznych zebraniach oddziałowo-giełdowych, przypomniał organizacje akcji dyplomowych, partycypację w dorocznych spotkania barbórkowych z uczestnictwem środowiska krótkofalowców miejscowego Oddziału oraz chętnych spoza Oddziału, organizację ogólnopolskiego konkursu krótkofalarskiego – Zawodów Rybnickich.

W imieniu nieobecnego skarbnika odczytano sprawozdanie finansowe, dane o wysokości składek, o saldzie środków oddziałowych, o wydatkach związanych z finansowaniem dorocznego spotkania oraz o zmianach ilości członków Oddziału. Przedstawiono stan sprawozdawczości związanej z podejmowanymi uchwałami oraz korespondencją Oddziału.

Wiceprezes Wiesław SQ9V pełniący obowiązki Oddziałowego OSL-managera zrelacjonował  działania związane z obrotem kart QSL.

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Grzegorz SQ9NOS – poinformował
o nadzorze prowadzonym nad działaniem zarządu, określił zalecenia co do zasad korzystania ze sprzętu będącego na stanie Oddziału (aparatura radiowa i pomiarowa). Na koniec wystąpienia złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

W głosowaniu przez aklamację ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium (brak głosów wstrzymujących się oraz brak głosów przeciwnych wnioskowi).

Rozpoczęto procedurę wyborczą. Omówiono zasady przeprowadzenia wyborów władz Oddziału, ustalenia ilości osób w składzie Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz ilości delegatów Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów w maju przyszłego roku.

Odczytano pisemne zgody nieobecnych Kolegów Rudolfa SP9RCF oraz Jerzego SP5GEO do zgłoszenia ich na kandydatów w wyborach.

Nastąpiły personalne propozycje kandydatów do władz; do Zarządu Oddziału (SP9RCF, SP5GEO, SQ9HZM, SP9MDY, SQ9S, SP9TSN, SQ9MPD, SQ9MZ), do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (SQ9NOS, SQ9ANT, SQ9DIQ, SQ9KR), na delegata Oddziału na zjazd (SQ9HZM, SP9HVW, SP9N, SP9TSN), na przedstawiciela Oddziału do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego PZK (SP5GEO).

Po zamknięciu list kandydatów Komisja Mandatowa rozdała uczestnikom walnego zebrania karty mandatowe i listy do głosowania.

Po dokonaniu aktu wyborczego, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przystąpiła do dokonywania obliczeń i ustalenia wyniku głosowania.

W czasie prac Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, zabrał głos Prezes Zarządu Głównego PZK Tadeusz SP9HQJ. Ponadto odczytano sprawozdanie z klubów z Ciechanowa SP5CI, ze Starego Garkowa SP5PAT, z Żuromina SP5PMD dotyczące działalności edukacyjnej, sportowej i dyplomowej. Sprawozdanie przygotowali Koledzy Artur SQ9ABF, Wiesław SQ5ABG i Krzysztof SP5BK.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono dwa wnioski. Pierwszy o podniesienie składki Oddziałowej od 2025 roku w wymiarze 40,00 zł dla nadawców oraz 20,00 zł dla nadawców seniorów oraz dla młodzieży uczącej się. Drugi wniosek dotyczył wyboru przedstawiciela Oddziału do Komisji Historycznej Krótkofalarstwa Polskiego. Walne zebranie w głosowaniu przyjęło oba wnioski, przedstawicielem Oddziału do komisji został Hubert SP9MDY.

Po ukończeniu obliczeń, Komisja Skrutacyjno-Wyborczej Leszek SP9WZJ przedstawił wyniki wyborów, które zostały niezwłocznie opublikowane na tablicy wyborczej.

Wybrane gremia na posiedzeniach dokonały podziału funkcji.

Ostateczne wyniki wyborów oraz objęte stanowiska po ukonstytuowaniu się władz:

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Rybniku

prezes                    Eugeniusz Kowol           SQ9HZM

v-ce prezes             Hubert Marcinek           SP9MDY

sekretarz                Adam Grzenia               SQ9S

skarbnik                 Rudolf Cop                   SP9RCF

członek zarządu      Henryk Ratajczak          SQ9MZ

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

przewodniczący      Grzegorz Skaba            SQ9NOS

członek                  Czesław Kiełkowski       SQ9ANT

członek                  Mariusz Durka              SQ9DIQ

Delegaci Oddziału na Zjazdy Krajowe

Eugeniusz Kowol SQ9HZM

Józef Łuska SP9HVW

Zastępcy Delegatów

Andrzej Porwoł  SP9N

Tomasz Nowak  SP9TSN

Przedstawiciel Oddziału do Zarządu Głównego PZK

Jerzy Koler SP5GEO

 

Nowo wybrany Prezes Oddziału terenowego PZK w Rybniku, Eugeniusz SQ9HZM
w wystąpieniu podziękował za pracę ustępującym władzom, krótko nakreślił priorytety Oddziału po czym o godz. 12:05  nastąpiło zakończenie zebrania.

Link do zdjęć, spotkanie giełdowe i wybory władz Oddziału na nową kadencję. Autor – Wiesław SQ9V: Wybory 2023.

Dodatkowo w załączeniu sprawozdanie prezesa OT-31 (plik pdf do pobrania, 129,2 kB) z działań w przebiegu minionej kadencji.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *