We wtorek 27 września 2022 roku, członkowie klubu krótkofalowców SP9PRO
z Rybnika podczas uroczystego spotkania świętowali 50-lecie działalności. Na spotkanie oprócz członków klubu zaproszono gości. Przybyli: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Prezes Rybnickiego Oddziału PZK Eugeniusz Kowol SQ9HZM, posiadający honorowe członkostwo klubu Alfred Jabłoński SP9CTW oraz często wspomagający eterową aktywność klubu Kazimierz Malczyk SP9GFI.

Miejscem spotkania był lokal, w którym przygotowano dla uczestników okazjonalny obiad.

Członkowie klubu przywołali z pamięci wiele z wydarzeń, które towarzyszyły powstaniu klubu, jego aktywności w minionym okresie od lat siedemdziesiątych do czasów współczesnych. Przypomniano ludzi współtworzących klub i jego historię (w tym trzykrotną zmianę siedziby klubu), osiągnięcia sportowe oraz wiele spotkań
z przeszłości, podczas których poznawaliśmy się na falach eteru oraz bezpośrednio. Wspominaliśmy bliskich, którzy na trwale zapisali się w dziejach klubu choć już odeszli.

W bieżącym roku mija pięćdziesiąt lat od zainicjowania eterowej działalności klubu krótkofalowców w Rybniku. Sam pomysł powstania centralnego klubu krótkofalowców Rybnickiego Okręgu Węglowego datuje się na rok 1971 – to inicjatywa Romana Pustołki SP9RU i Wojciecha Kłosoka SP9PT.

W obchodzącym 25 lecie istnienia Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa, w jego rybnickim Oddziale, jedną z grup zainteresowań była Komisja Krótkofalowców. Zatem pomysł stworzenia klubu, załatwienie licencji nasłuchowej SP9-2185 oraz akcja rozpowszechnienia informacji o nowym klubie, w tym aktywność pod znakiem okolicznościowym SP0ROW z siedziby klubu SP9ZAF, miała miejsce w 1971 roku.

Natomiast ukonstytuowanie się Zarządu klubu w osobach Wojciecha SP9PT (prezes), Romana SP9RU (sekretarz) i Zygmunta SP9-2351 (gospodarz klubu), pozyskanie lokalu klubowego w siedzibie ówczesnej dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, zainstalowanie anteny oraz sprzętu odbiorczego i nadawczego, wreszcie wyjście w eter pod znakiem klubowym, nastąpiło w roku 1972.

Jeszcze przed uroczystym otwarciem klubu w marcu 1973 roku, aktywni operatorzy klubu zapewniali stałą obecność znaku SP9PRO w eterze. W zachowanych do dzisiaj dziennikach łączności widnieją znaki operatorów. Byli to m.in. Wojciech SP9PT, Roman SP9FOW, Janusz SP9EWO, Roman SP9RU, Zygmunt SP9-2351. W następnych latach pojawiali się kolejni: Grzegorz SP9AHB, Marek SP9BQJ – konstruktor klubowej anteny GP, Stefan SP9DSX, Edward SP9EK, Antoni SP9ERV, Leszek SP-10003 OP (ob. SP9LJD), Kazimierz SP9-3110 KA (ob. DJ0MCZ), Józef SP9EYX, Antoni SP9FRZ, Romuald SP9FTJ, Marian SP9MQH, Marek SP9-2969, Eugeniusz SP9-3367 KA, Leszek SP9-3645 KA (ob. SP9WZJ), Henryk SP9-3021 (ob. SQ9MZ). Oraz wielu innych, których ślady odnajdujemy we wpisach w kolejnych tomach logów, którzy zmieniali się z upływem lat mijającego półwiecza.

Społeczność klubowa realizowała cele, dla których klub został powołany. Przede wszystkim konsolidowała kilkudziesięcioosobowe środowisko krótkofalowców regionu rybnickiego. Organizowano spotkania, które oprócz charakteru towarzyskiego, umożliwiały wymianę doświadczeń techniczno-konstrukcyjnych oraz operatorskich.

Prelegentami na spotkaniach, których organizację koordynował w swoim zakładzie pracy Edward Cyran SP9EK były postacie znane wśród polskich krótkofalowców. M.in. Lucjan SP9VU, Krzysztof SP9MM, Wiktor SP5QU, Henryk SP9ZD, Bronisław SP9AI, Mieczysław SP9GO, Jerzy SP9BGS. Prelegentami byli także miejscowi krótkofalowcy Wojciech SP9PT, Eligiusz SP9AID. Tematyka tych spotkań była różnorodna, tak jak różnorodne były i są nadal zainteresowania krótkofalowców; głównie sprawy techniczne dotyczące konstrukcji urządzeń, budowy anten, oceny sprzętu fabrycznego pojawiającego się na rynku. Przybliżano funkcjonowanie krótkofalarstwa w innych krajach na podstawie relacji polskich operatorów, którzy przebywali za granicami. Zachęcano do sportowego współzawodnictwa krótkofalowców, do udziału
w zawodach, popularyzując osiągnięcia Kolegów z regionalnej społeczności. Zapoznawano z realiami organizacyjnymi wypraw krótkofalarskich.

Zapewniono sprawną organizację wymiany kart QSL dla całego regionu poprzez regularne dostarczanie ich oraz przywożenie otrzymanych z siedziby Zarządu PZK
w Katowicach. W czasach gdy papierowa karta QSL była jedyną formą potwierdzania amatorskich łączności – było to bardzo pożądana i doceniana forma aktywności.

W klubie dostępne były periodyki krótkofalarskie, zarówno polskie jak i zagraniczne, których długoletnią prenumeratę zapewniał nam klubowy sponsor, Zarząd Oddziałowy SITG. W 1978 r. pojawił się w klubie pierwszy transceiver Drake TR4C. W kolejnych latach klub zawsze dysponował sprzętem nadawczo-odbiorczym przyzwoitej klasy.

W latach 1975 do 1984 (z przerwą na stan wojenny) klub organizował Tydzień Techniki ROW. Była to forma kilkudniowych zawodów krótkofalarskich, które znacząco popularyzowały lokalną społeczność krótkofalarską. Skupioną zarówno w klubie SP9PRO jak i w innych działających w regionie klubach.

W miarę upływu lat, członkowie klubu angażowali się w rozwijaniu aktywności poza siedzibą klubu. Wykorzystywano lepsze warunki antenowe (antena Qubical Quad) do intensywnej pracy DX-owej z domowego QTH operatorów SP9ERV, SP-10003 OP i SP9-3110 KA.

Pojawiła się aktywność terenowa. Były to wyjazdy towarzyszące zorganizowanej formie wypoczynku, np. letnie zgrupowania drużyn harcerskich w Pstrążnej 1975,
w Wapienicy 1976 (Roman SP9FOW). Były powtarzające się wyprawy krótkofalarskie na ekspedycje UKF-owe: na Szczeliniec w lipcu 1986, dwukrotnie do gminy Gościeradów: do Szczecyna 1988 (SP9AHB, SP9ERV, SP9EWO, SP9GCY) i do Salomina 1994 (SP9EWO, SP9ERV, SP9QMP, SP9SNK, SP9EIJ, SQ9BDQ, SP9-3021). Ta ostatnia wyprawa część swojej aktywności poświęciła łącznościom Meteor Scatter czyli wykorzystujących odbicia od zjonizowanych przez meteory warstw atmosfery. Wyprawa ta została opisana w prestiżowym kwartalniku „Dubus”. Operatorzy klubowi uczestniczyli we współorganizowanych przez klub SP9KJT wyprawach UKF-owych do Radyni w gminie Głubczyce 2003, trzykrotnie w 2004 do Ryczowa w gminie Ogrodzieniec.

Gdy w 2004 roku popularna stała się aktywność z obiektów zamkowych znak SP9PRO był aktywny w eterze z obiektów w Chudowie, w Raszczycach oraz lokalnie uaktywniając byłą siedzibę zamku w Rybniku.

W 2008 roku powstał program dyplomowy Polskie Gminy w Eterze (PGA). Klub pracował z mało aktywnych w eterze Łazisk w gminie Godów oraz z miasta-gminy Żory.

Aktywność w zawodach na KF klub realizował m.in. pod znakami kontestowymi. Z Góry Chełm w Goleszowie jako SN9K, lokalnie z QTH Piotra SP9QMP jako SO9S.

Klub upamiętniał rocznice krótkofalarskie – aktywność pod znakiem 3Z9IARU, równoległy jubileusz IARU (80 lat) oraz PZK (75 lat) w 2005 roku. Wydarzenia historyczne – aktywność 2002-2003 pod znakiem HF70A, 70-lecie złamania kodu Enigmy przez polskich kryptologów. W 2006 roku aktywnością pod znakiem 3Z0SITG upamiętniono 60-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, który jest opiekunem i sponsorem klubu przez cały okres jego istnienia.

W 2013 roku w Rybnickim Oddziale PZK reaktywowano konkurs aktywności stacji naszego regionu, w którego organizację i uczestnictwo zawsze angażował się klub oraz jego członkowie. Początkowo pod nazwą „Dni Aktywności ROW”, następnie „Konkurs Rybnickiego Okręgu Przemysłowego”, „Konkurs Rybnicki” a od 2018 roku do chwili obecnej „Zawody Rybnickie”.

Podsumowanie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczanie nagród ma miejsce corocznie podczas organizowanych około  Dnia Górnika czyli „Barbórki” spotkań, które przygotowywane są przez klub SP9PRO, naszego sponsora – SITG Oddział w Rybniku oraz przez Rybnicki Oddział PZK. Impreza ta jest także okazją do bezpośrednich spotkań krótkofalowców miejscowych oraz gości spoza naszego terenu, którzy wcześniej anonsują chęć uczestnictwa. Stałym elementem tych grudniowych spotkań jest obecność zaproszonych gości specjalnych; przeważnie uczestników wypraw DX-owych mijającego roku. Gościliśmy m.in. Janusza SP9FIH, Leszka SP3DOI, Jerzego SP3GEM, Leszka SP6CIK.

Wydarzeniem, któremu poświęcono podczas naszego spotkania chwilę wspomnień była akcja upamiętnienia postaci Piotra Sanecznika SP9QMP, który po chorobie odszedł od nas w grudniu 2020 r. Aktywnością pod specjalnym znakiem HF74QMP od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku klub przypominał postać Piotra zarówno w regularnych łącznościach jak i podczas startów w zawodach krótkofalarskich. Łączności potwierdzane są okolicznościową kartą QSL.

Prezes Tadeusz SP9HQJ korzystając z okazji uczestnictwa w jubileuszu naszego klubu, w imieniu Zarządu Głównego PZK wręczył Wojciechowi SP9PT grawerton
z podziękowaniem za aktywność i zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa. Eugeniusz SQ9HZM otrzymał dyplom wyrażający podziękowanie władz naszej organizacji za wzmożoną aktywność. Do przekazania nieobecnym Kolegom, Prezes PZK pozostawił dyplomy dla Adama SQ9S oraz Wiesława SQ9V, także z podziękowaniem za wzmożoną aktywność.

Kończąc spotkanie uczestnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Autorami zdjęć wykonanymi podczas spotkania byli Szczepan SQ9PRL oraz Tadeusz SP9HQJ. Część zdjęć została opublikowana w galerii Oddziału OT-31.

Jubileusz przeminął, minęło półwiecze działalności klubu, zamknięty został fragment historii krótkofalarstwa. W kolekcji klubu pozostają ślady naszej działalności, m.in. dyplomy za osiągnięcia we współzawodnictwach, za czołowe wyniki w zawodach. W tej liczbie potwierdzenia ponad 300 podmiotów z listy DXCC oraz nasz najcenniejszy dyplom, 5BDXCC. Mamy nadzieję, że otworzył się nowy rozdział, kolejny okres do wypełnienia, że nadal będziemy spotykać się w klubie we wtorkowe popołudnia. nadal będziemy spotykać się w klubie we wtorkowe popołudnia. Najczęściej pojawiają się Koledzy: Wojciech SP9PT, Eugeniusz SP9EUH, Romuald SP9FTJ, Bolesław SP9REP, Jerzy SP9FUU, Joachim SP9EBQ, Leszek SP9WZJ, Szczepan SQ9PRL, Jerzy SQ9SBA.

Henryk SQ9MZ

Zdjęcia ze spotkania do obejrzenia w naszej galerii oddziałowej.

W opracowaniu wykorzystano wspomnienia członków klubu oraz fragmenty broszury
 „Górnicy – krótkofalowcy” wydanej w 1985 r. przed zbliżającą się rocznicą XV-lecia klubu.

 

 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *